Provozní řád

Všebecné podmínky

 • Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem Chalupy Sedmidvory a nájemcem.
 • Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vznikne po připsání platby v době splatnosti na účet pronajímatele, zaslaný nájemci po rezervaci.
 • Ceny jsou k nahlédnutí na webových stránkách www.chalupa-sedmidvory.cz. Jsme plátci DPH.
 • Majitel se po dobu vašeho pobytu v chalupě nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány podmínky pronájmu.
 • Nástupy na pobyt: po 15.hod. Pokud nebude obsazen termín předcházející vašemu pobytu, je po domluvě možný i dřívější nástup na pobyt. Ukončení pobytu: nejpozději do 10hod. Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou zapsány údaje do Domovní knihy, bude proveden zápis stavu elektroměru. Poté budou vydány klíče od chalupy.
 • Při nástupu host uhradí vratnou kauci 4.500,- Kč v hotovosti.
 • Ve všech vnitřních prostorách chalupy je přísný zákaz kouření.
 • Nájemce je povinen: dodržovat a řídit se provozním řádem pro pronájem chalupy.
 • Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že: Na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu. Dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně (mimo krb). Zjistí pobyt předem nedomluveného domácího zvířete. Nájemce nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně.
 • Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za pronájem.

  V chalupě se přezouvá, vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou.

  Nájemci a jejich hosté se musí chovat k prostorám celé chalupy s veškerou péčí. Zaviněné škody musí nájemce finančně nahradit.

  V ceně pronájmu není obsaženo pojištění. Pronájem chalupy využívají nájemci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku pronajímatel neodpovídá.

  Při ukončení pronájmu nájemce uhradí v hotovosti částku za skutečně spotřebovanou elektrickou energii. ( Při nástupu se společně opíše stav elektroměru a při ukončení se opět společně odepíše spotřeba. Každý apartmán má vlastní elektroměr. ) Rovněž uhradí ubytovací poplatek obci.

  Před ukončením pronájmu nájemce vyčká na příjezd pronajímatele (chatu přebírá a předává pouze jedna kontaktní osoba) a provede řádné předání objektu ve stavu, v jakém objekt převzal. Pokud tak neučiní, kauce propadá. 

  Ubytovaný se zavazuje předat objekt v původním stavu jinak zaplatí pokutu 1.500,- Kč, která bude stržena z kauce. Žádáme Vás o svlečení povlečení z postelí.

  Ohlašovny na tel. číslech:
  Tísňové volání 112
  První pomoc 155
  Hasiči 150
  Policie 158
  Provozovatel +420 777 840 757